A Magyarországi Erdélyi Kopó Klub Alapszabálya

A Magyarországi Erdélyi Kopó Klub (a továbbiakban: Klub) a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról alapján működő egyesület. Az alapító tagok Közgyűlése a Klub létrehozását 2000. május 28. napján határozta el, megállapítva a Klub alapszabályát. Az alapszabály eddigi módosításainak időpontjai:

 1. 2011. február 18.
 2. 2013. október 26.
 3. 2016. február 6.
 4. 2016. július 17.

A Közgyűlés által elfogadott módosítások az alábbi egységes szerkezetben beépítésre kerültek:

 

 

 1. I.              Az egyesület adatai

 

 1. Az egyesület neve: MAGYARORSZÁGI ERDÉLYI KOPÓ KLUB
 2. Az egyesület rövidített elnevezése: MEKK
 3. Az egyesület idegen nyelvű (angol) elnevezése: Transylvanian Hound Club of Hungary
 4. Az egyesület székhelye: 1221 Budapest, Magyar utca 8. sz.
 5. Az egyesület honlapjának címe: www.erdelyikopo.net
 6. A Klub bélyegzője:

Kör alakban kopó sziluett, körben felirat: MAGYARORSZÁGI ERDÉLYI KOPÓ KLUB

 1. A KLUB jogállása: A MAGYARORSZÁGI ERDÉLYI KOPÓ KLUB az 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 3:62-3:87 §-ai és az 2011. évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról rendelkezései szerint országos szervezetű jogi személyként működik.

 

 

 1. II.   Az egyesület célja, tevékenysége

 

 1. Az erdélyi kopó fajta mindkét változata a rövidlábú és a hosszúlábú erdélyi kopó tenyésztésének elősegítése, szakmai irányítása tenyésztő szervezetként a 98/2013. (X.24.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelően.
 2. Az erdélyi kopó fajta minőségének, genetikai állományának megőrzése, javítása és ennek érdekében sajátteljesítmény és ivadékvizsgálati rendszer kidolgozása és alkalmazása.
 3. Az erdélyi kopó fajta vadászati tulajdonságainak megőrzése, javítása, a fajta vadászati alkalmazásának népszerűsítése, többek között vadászatokon való aktív részvétellel.
 4. Szakmai oktatás, ismeretterjesztés, oktatási segédanyag és információs kiadvány szerkesztése és kiadatása az erdélyi kopó fajtára vonatkozóan.
 5. Kapcsolattartás a hazai és a külföldi Kopó klubokkal, a fajta érdekeit szem előtt tartó iránymutatások megfogalmazása részükre.
 6. Tagjainak erdélyi kopóval kapcsolatos sport és tenyésztési tevékenységének szervezése és támogatása, erre vonatkozó programok szervezése.
 7. Az erdélyi kopó fajtájú elveszett illetve gazdára váró kutyák mentésének szervezése, támogatása.

 

 

 1. III.        Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

 

 1. A Klub közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

 1. A Klub elfogadja az FCI (FCI – Federation Cynologique International, Nemzetközi Kynologiai Szövetség) magyarországi szerződött partnerét az állam által elismert kynológiai szövetséget.

 

 

 1. IV.        A vagyoni hozzájárulás

 

 1. A Klub tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét az éves Közgyűlés határozza meg és fogadja el. A tagdíj összegét legkésőbb minden év március 31. napjáig kell egy összegben, a Klub házipénztárába vagy a Klub bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

          Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 31. napjáigköteles a Klub házipénztárába vagy a Klub bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

 

 

 1. V.           A tagság

 

 1. A Klub tagja lehet bármely természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Klub célkitűzéseivel egyetért és a célok megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja, valamint vállalja a meghatározott kötelezettségek teljesítését. A tagsági viszony alapján lehetnek:

 

1.1              Rendes tagok: a Klub tagjaihoz az alapszabály elfogadásával csatlakozó, a belépési feltételeknek megfelelő, és az Elnökség által felvett magyar vagy külföldi magánszemélyek, aki rendelkezik legalább egy törzskönyvezett erdélyi kopóval.

1.2              Tiszteletbeli tagok: Olyan köztiszteletben álló, a Klub érdekében kiemelkedő tevékenységet végző személyek, akiket a Közgyűlés tiszteletbeli tagokká megválaszt. A tiszteletbeli tag jogosult a Klub tevékenységében részt venni, azt támogatni. Tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni, tagsági viszonya kizárólag a tagsági viszony megszűnésének bejelentésével, vagy a tag halálával szűnik meg.

1.3              A Klub pártoló tagja lehet az a magán- vagy jogi személy, illetve társadalmi vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely készségét fejezi ki a Klub tevékenységének rendszeres támogatására. Az ilyen tag a Klub tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt.

 

 

 1. VI.        A tagsági jogviszony keletkezése

 

 1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik.

 

 1. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. Rendes tagok esetében a tagsági viszony a kitöltött és aláírt belépési nyilatkozattal, valamint a tagdíj befizetésével kezdeményezhető. A belépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Az Elnökség a tagfelvételről elektronikus levélváltás során is dönthet. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

2.1              Rendes tag kizárólag olyan magánszemély lehet, aki rendelkezik legalább egy törzskönyvezett erdélyi kopóval.

2.2              Tiszteletbeli tagot a klubtagok bármelyikének javaslata alapján a Közgyűlés egyszerű többséggel választ.

2.3              A pártoló tagok felvételéről az Elnökség dönt; határozatával szemben 15 napon belül a Közgyűléshez lehet jogorvoslattal élni.

 

 

 1. VII.     A tagsági jogviszony megszűnése

 

 1. A tagsági jogviszony megszűnik:

1.1              a tag kilépésével

1.2              a tag természetes személy halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével

1.3              a tag kizárásával

 

 1. A tagsági jogviszonyát a tag a Klub Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az Elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

 

 1. Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a Klub tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

 

Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az Elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

 

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az Elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú Elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Klub Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A Közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

 

 

 1. VIII.  A tagok jogai

 

 1. A Klub rendes tagja jogosult:

1.1              minden, a Klub tagjait megillető információt, szolgáltatást és kedvezményt igénybe venni,

1.2              minden, a Klub által szervezett programon és rendezvényen részt venni,

1.3              minden, a Klub által kiadott oktatási és információs anyagot megkapni,

1.4              a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni,

1.5              a Klub irataiba betekintetni,

1.6              arra, hogy a Klub tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

 

A tag a Közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a Közgyűlés levezető elnökének a Közgyűlés kezdetén átadni.

 

A Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

 

 1. A tiszteletbeli tagok szavazati és választói joggal nem rendelkeznek, nem választhatóak. Minden egyéb tagi jogosítvánnyal rendelkeznek.

 

 1. A pártoló tag, illetve képviselője részt vehet a Közgyűlésen, azonban szavazata nincs, tisztségviselővé nem választható.

 

 

 1. IX.        A tagok kötelezettségei

 

1.      A Klub tagja:

1.1              Vállalja, hogy az alapszabályban és a tenyésztési szabályzatban előírtakat betartja, sportszerű és etikus magatartásával minden bel- és külföldi kutyás rendezvényen a Klub jó hírét kelti.

1.2              Kulturált és az állatvédelmi jogszabályoknak megfelelő kutyatartói és tenyésztői tevékenységével hozzájárul a hazai kutyatartás és tenyésztés színvonalának emeléséhez és jó híréhez.

1.3              Nem veszélyeztetheti a Klub céljának megvalósítását és a Klub tevékenységét.

1.4              Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.

1.5              Köteles a Klub alapszabályának, a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.

1.6              Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az Elnökséghez bejelenteni.

 

 

 1. X.           Az egyesület szervei

 

 1. A Klub szervei:

1.1              Közgyűlés

1.2              Elnökség

1.3              Tenyésztési Tanács

 

A Közgyűlés

 

 1. A Klub legfelsőbb tanácskozó és határozathozó szerve.
 2. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

3.1              az alapszabály elfogadása és módosítása,

3.2              a Klub megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

3.3              a tisztségviselők (Elnök, Elnökségi tagok) megválasztása, beszámoltatása vagy visszahívása,

3.4              éves beszámoló és a költségvetés elfogadása,

3.5              az éves tagdíj meghatározása,

3.6              a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a Klubbal munkaviszonyban áll,

3.7              az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Klub saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt,

3.8                 a jelenlegi és korábbi Klub tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,

3.9              fegyelmi határozatok meghozatala,

3.10          tiszteletbeli tag választása,

3.11          döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

 

 1. A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik

 

 1. A Közgyűlést az Elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, az Elnökség által meghatározott helyszínre hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha tagok egyharmada - az ok és a cél megjelölésével - írásban kéri.

 

A Közgyűlési meghívó tartalmazza a Klub nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

 

A Közgyűlési meghívót a Klub székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

 

A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és a Klub szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 2 napon belül dönt. Az Elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített napirendi pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

 

 1. Az Elnök köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a)                  a Klub vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b)                 a Klub előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c)                  a Klub céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Klub megszüntetéséről dönteni.

 

 1. A Közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon kívül az Elnökség által meghívott személyek tanácskozási joggal vehetnek részt.

 

 1. A Közgyűlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik, és a szavazati jog csak személyesen gyakorolható. Annak azonban nincs akadálya, hogy a tag tanúk előtt aláírt meghatalmazásba foglaltan más természetes személyt Közgyűlési jogai gyakorlásával meghatalmazzon.

 

 1. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 50%-a + 1 fő jelen van. Ha az összehívott Közgyűlés a jelenlévők száma miatt határozatképtelen, akkor az eredeti időpont után fél órával ismételten meghirdetett Közgyűlés a megjelentek létszámára tekintet nélkül határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében, amennyiben a meghívóban ez szerepel.

A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

 

 1. A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a 3 fős szavazatszedő és számláló bizottságot.

 

 1. Az Elnökség minden Közgyűlés megnyitásakor 3 fős mandátumvizsgáló bizottságot választ, közülük elnököt jelöl ki. A mandátumvizsgáló bizottság feladata, hogy a Közgyűlésen megjelent személyeket azonosítsa a jelenléti íven. A mandátumvizsgáló bizottság tagjai a tagságból kerülnek ki. A mandátumvizsgáló bizottság a megjelent személyek jelenléti jogát a Klub tagnyilvántartása vagy a Klub által nem ismert új képviselő esetén az általa csatolt 30 napnál nem régebbi tanúk előtt aláírt meghatalmazása (a jelenléti ívhez csatolt eredeti példány) alapján ellenőrzi, és a jelenléti ívet aláíratja, és egyidejűleg a szavazólapot átadja.

 

 1. A határozatképesség megállapítása után elő kell terjeszteni a napirendet. A napirendhez észrevételt lehet tenni. A napirendet a meghívó szerint egységesen nyílt szavazásra kell bocsátani,

 

Közgyűlésen elhangzó hozzászólások időtartama a levezető elnök által korlátozható.

 

A szavazás eredményétől függően az előterjesztések és javaslatok határozattá válnak.

Ezt a tényt a levezető elnöknek meg kell állapítania, a támogató/ellenző/tartózkodó szavazatszámok rögzítése mellett be kell jelentenie.

 „Egyéb” napirendi pontban megtárgyalt kérdésekben határozat nem hozható.

 

A mandátumvizsgáló bizottság a Közgyűlés teljes ideje alatt felügyeli az éppen jelenlévő létszámot. Az ülésteremből távozó szavazásra jogosultak a szavazólapjaikat kötelesek a mandátumvizsgáló bizottságnál leadni, a terembe visszatérésükkor azt a bizottságtól visszakapják. Minden Közgyűlési szavazás előtt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell az éppen jelenlévő szavazásra jogosultak számát a mandátumvizsgáló bizottság jelentése alapján, titkos szavazása eredménye kihirdetése előtt az átvett, leadott, érvényes és érvénytelen szavazólapok számát is, melyet a szavazatszámláló bizottság összesít és jelent.

 

 1. A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell:
  1.  
  2.  

13.1          a Közgyűlés helyét és idejét,

13.2          a jelenléti ív szerint megjelent tagok számát és a határozatképesség megállapítására vonatkozó számszerű adatokat,

13.3          a napirendi pontokat és az azokkal kapcsolatban elhangzott hozzászólások lényegét,

13.4          a határozatok pontos szövegét, sorszámát és hatályát,

13.5          a szavazások eredményét számszerűen is,

13.6          a hitelesítők, valamint a jegyzőkönyvvezető aláírását.

A jelenléti ívet a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

A jegyzőkönyvet a Közgyűlést követő 45 napon belül, végleges formában le kell írni és aláírni. A leírásról a jegyzőkönyvvezető gondoskodik, az aláíró személyek általi aláírást az Elnök bonyolítja. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót is.

 

 1. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a)                  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b)                 akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c)                  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d)                 akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Klubnak nem tagja;

e)                  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f)                  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben

 

 1. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. A jelenlévők 25%-nak kérésére titkos szavazást is el lehet rendelni. Kivéve a vezető tisztségviselő személyek választását, mely esetben kötelező a titkos szavazás és a kétharmados többség. Szavazategyenlőség esetén az Elnök, távollétében a Közgyűlés által választott levezető elnök szavazata dönt. Titkos szavazás esetén a szavazást addig kell ismételni, míg döntés nem születik.

A Klub alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Klub céljának módosításához és a Klub megszűnéséről szóló Közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

 

 1. A Közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és közli az érintett tag(okk)al.

A Közgyűlési határozatok írásbeli kihirdetése:

 1.  
 2.  
 3.  

16.1          A határozatokat az adott határozattal érintett személy vagy tag részére ajánlott küldeményként is meg kell küldeni a határozat meghozatalát követő 8 napon belül, a Klub honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

16.2          A határozatokat a Határozatok Tárában kell nyilvántartani, amit a Klub nyilvántartás-vezetője kezel.

 

Elnökség

 

 1. Az Elnökség a Klub 5 Elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Az Elnökségnek 1 fő póttagja van.

 

 1. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja 4 év határozott időtartamra.

Újraválasztás lehetséges. Az Elnökség tagjait a tagok titkos szavazással és kétharmados többséggel választják meg.

 

 1. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

a)                  a megbízás időtartamának lejártával;

b)                 visszahívással;

c)                  lemondással;

d)                 a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

e)                  a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

f)                  a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Klubhoz címzett, a Klub másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Amennyiben a póttag tisztsége be van töltve, a vezető tisztségviselő lemondó nyilatkozatának Elnök általi kézhezvételével egyidejűleg a póttag automatikusan az Elnökség tagjává válik.

 

 1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

 

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).  Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki bármilyen írott vagy elektronikus médiában, fórumokon a klub lejáratását kezdeményezte vagy támogatta. Nem tölthet be egyidejűleg vezető tisztséget szoros rokonsági kötelékbe tartozó két személy (házastársi vagy szülő-gyermeki kapcsolat).

 

 1. A választás lebonyolítása:

A jelölő bizottságnak elnöke és 2 tagja van, akiket az Elnökség választ a jelenlévő tagok közül. A jelölő bizottság feladatai és eljárása:

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

21.1          a Közgyűlés tagsága körében vélemények, javaslatok összegyűjtése az egyes tisztségek betöltésére szóba jöhető jelöltekről.

21.2          az adatgyűjtés eredménye alapján személyre és a betöltendő tisztségre vonatkozó megindokolt javaslatok előterjesztése a Közgyűlésnek,

21.3          a jelölteknek a jelölő listára való felkerüléséről a Közgyűlés személyenként, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. A jelöltek a listára való felkerülésüket támogató szavazatok száma szerinti sorrendben kerülnek, a több támogató szavazatot kapók először, ezt követően csökkenő sorrendben, de a szavazatok száma feltüntetése nélkül.

21.4          a jelölő listára csak olyan személy kerülhet, aki a Közgyűlésen szóban, vagy azt megelőzően tanúk előtt írásban a tisztség elvállalásáról megválasztása feltételével, igennel nyilatkozik.

21.5          a jelölések lezárása után a jelölőbizottság összeállítja a jelöltek listáját és átadja a szavazatszedő és számláló bizottság részére.

 

A 3 fős szavazatszedő és számláló bizottságot a Közgyűlés választja szavazó tagjai közül, nyílt, 50%+1 szavazati aránnyal. Szavazatszedő és számláló bizottságot minden tisztújító Közgyűlésen választani kell. A szavazatszedő és számláló bizottság számolja és összesíti a szavazások eredményét, és jelenti azt a Közgyűlésnek, amelynek alapján a levezető elnök a szavazás eredményét, a határozat az elfogadását/elvetését kihirdeti. A titkos szavazást a szavazatszedő és számláló bizottság bonyolítja.

A szavazatszedő és számláló bizottság feladatai:

a)                  a szavazólapok elkészítése a jelölőlista alapján, egyéb titkos szavazás esetén a határozattervezetek tartalmának feltüntetésével,

b)                 a szavazás módjának és rendjének ismertetése,

c)                  a szavazóurna ellenőrzése, lezárása,

d)                 szavazólap kiosztása,

e)                  szavazás lebonyolítása, rendjének fenntartása,

f)                  a szavazatok összeszámlálása, értékelése,

g)                 szavazás eredményének megállapítása és jegyzőkönyvi rögzíttetése.

A szavazás eredményét a szavazatszedő bizottság elnöke ismerteti a Közgyűléssel.

A választásra és titkos szavazásra vonatkozó ügyiratok öt évig megőrzendők.

A jelölőbizottság megbízatása a választás lezárásáig, a megválasztott személyek nevének határozati kihirdetéséig tart, a mandátumvizsgáló bizottság és a szavazatszedő és számláló bizottság megbízatása a Közgyűlés levezető elnökének a Közgyűlést bezáró bejelentéséig tart. A keletkezett jelenléti ívet és mellékleteit, és a szavazólapok átvételi igazolását tartalmazó okiratot ezt követően még a helyszínen átadják az Elnöknek.

 

 1. Az Elnök:
  1.  

22.1          Az egyesület törvényes képviseletét az Elnök látja el.

22.2          A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

22.3          A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló

22.4          Képviseli a Klubot a más szervezetekkel való kapcsolattartásban. Képviseleti jogát akadályoztatása esetén bármelyik Elnökségi tagra átruházhatja.

22.5          Egyszemélyben jogosult a Klub nevében jogokat szerezni és kötelezettségeket vállalni, aláírni, szerződéseket kötni.

22.6          Gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtatásáról, a jogszabályok, az alapszabály és az egyéb szabályzatok betartatásáról.

22.7          Gondoskodik az Elnökség összehívásáról, megállapítja az Elnökség munkarendjét és beszámoltatja az Elnökségi tagokat az elvégzett feladatokról.

22.8          Joga van az Elnökségi ülésre bárkit – tagot vagy külső szakértőt – meghívni, és eseti tanácskozási joggal felruházni.

22.9          Alkalmazza a munkavállalókat, ellátja a munkáltatói feladatokat.

22.10      Elvégzi a bírósági bejegyeztetést.

22.11      Az Elnök feladatai végrehajtásának segítésére a feladatért viselt felelőssége fenntartásával a Klub tagjai közül arra alkalmas személyeket megbízhat. A megbízatás adott, konkrét feladatra szól, időtartama azonos a megbízatás határidejével.

22.12      Nem lehet a Klub Elnöke olyan személy, aki korábban a tagságát kizárással veszítette el, illetve aki nem tagja a Klubnak.

 

 1. Az Elnökség tagjai: Elnök, és négy Elnökségi tag, melyek közül egyet megválasztanak maguk közül a titkári funkció ellátására. A tagok számának növekedésével a Közgyűlés az Elnökségi tagok számát emelheti.

 

 1. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
  1.  
  2.  

24.1          a Klub napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

24.2          a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;

24.3          az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;

24.4          a Klubvagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

24.5          a Közgyűlés összehívása, a tagság és a Klub szerveinek értesítése;

24.6          az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

24.7          részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Klubbal kapcsolatos kérdésekre;

24.8          a tagság nyilvántartása;

24.9          a Klub határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

24.10      a Klub éves munkaprogramjának meghatározása és a megvalósítás irányítása, felelős szervezők megbízása;

24.11      a Klub működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

24.12      a Klubot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;

24.13      a tag felvételéről való döntés;

24.14      tag kizárásáról való döntés;

24.15      oktatási és információs anyagokat szerkesztése az erdélyi kopó tenyésztés, tartás, kiképzés, stb. témakörben;

24.16      az erdélyi kopó tenyésztési irányelveinek és programjának meghatározása a TT-vel közösen, valamint az ehhez szükséges teljesítményvizsgálati rendszer és törzskönyvi osztályba sorolás feltételeinek, és szabályainak meghatározása;

24.17      egyes szakmai kérdések eldöntésére külső szakértőket felkérése, bevonása;

24.18      döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

Az Elnök által kijelölt tagja helyettesíti az Elnököt annak akadályoztatása esetén.

 

 1. Az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze és határozza meg a napirendi pontokat, legalább félévente egyszer. A napirendre vonatkozóan bármely Elnökségi tag javaslatot tehet.

Két Elnökségi tag írásos kérelmére – mely a javasolt napirendet is tartalmazza – össze kell hívni az Elnökségi ülést.

 

Az Elnökségi ülést az Elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, a Klub székhelyére, vagy más helyszínre hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

 

Az Elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza a Klub nevét, székhelyét, az Elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az Elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

 

 1. Az Elnökség ülései zárkörűek, és tanácskozási jogot csak az Elnök által meghívott és ezzel felruházott személy kap. Az Elnökségi ülésekről készült jegyzőkönyv a klubtagok részére nyilvános.

 

 1. Akkor határozatképes az Elnökségi ülés, ha legalább az Elnökségi tagok közül 3 fő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás útján hozza. Titkos szavazás rendelhető el, ha bármely Elnökségi tag kéri.

A póttag részt vesz az Elnökség rendes tagjaként az Elnökség munkájában, ha az Elnökség tagjainak száma 5 fő alá csökken.

 

 1. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a)                  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b)                 akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c)                  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d)                 akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Klubnak nem tagja;

e)                  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f)                  aki egyébként személyesen vagy közeli hozzátartozója által (házastárs, gyermek, szülő) érdekelt a döntésben.

 

 1. Az Elnökség határozatait az Elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak a Klub honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

 

 1. Elnökségi határozat meghozatalára Elnökségi ülés tartása nélkül a halasztást nem tűrő vagy határidőben meghozandó (pl. belépési nyilatkozat elbírálása) de Elnökségi hatáskörbe tartozó, egyszerű megítélésű ügyekben a költséghatékony gazdálkodás, vagy a gyors operatív döntés érdekében van lehetőség. Az Elnök kérheti az Elnökségi tagoktól írásbeli határozat meghozatalát. Ilyen esetben az Elnök írásban, vagy elektronikus úton röviden tájékoztatja az Elnökség tagjait az ügy tárgyáról, az azzal kapcsolatosan esetlegesen rendelkezésre álló okiratokról, és a sürgősség okáról. Megküldi részükre a javasolt határozattervezetet azzal a felhívással, hogy szavazataikat írásban, vagy elektronikus úton küldjék meg az Elnöknek a kézhezvételtől számított 8 napon belül. Az így megküldött határozattervezet elfogadottnak akkor minősül, ha az Elnökség tagjainak 50%-a +1 fő támogató szavazata az Elnökhöz megérkezik. A határozat meghozatalának napja az a nap, amikor az 50%+1. szavazatot az Elnök kézhez vette. Az ilyen határozatok sorszámozására az Elnökségi határozatok sorszámozási szabályai, az írásbeli szavazatok megőrzésére az Elnökségi jegyzőkönyvek megőrzési szabályai az irányadóak.

 

 1. A titkár: az Elnökség tagjaként tevékenykedik. Feladata a Klub vezetésének adminisztratív feladatait ellátni, vezetni és irattárazni a jegyzőkönyveket, és a Klub hivatalos levelezését.

 

 1. A nyilvántartás-vezető: személyét az Elnök jelöli ki. Az Elnökség mellett tevékenykedik. Feladatai:
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  

32.1          A származás nyilvántartás és törzskönyvvezetés, valamint a Származási Igazolások és Regisztrációs Lapok kiadásával kapcsolatos ügyintézés;

32.2          A Magyar Ebtörzskönyv erdélyi kopót érintő változásaival kapcsolatos ügyintézés;

32.3          A tenyésztési, teljesítményvizsgálati adatok gyűjtése, nyilvántartása és feldolgozása;

32.4          A származás nyilvántartás és teljesítményvizsgálatokkal kapcsolatos adatszolgáltatás a tenyésztési hatóság és a kynológiai szövetség felé;

32.5          A MEKK Törzskönyvi Szabályzatával kapcsolatos kérdések kezelése;

32.6          A Határozatok Tárának kezelése;

32.7          Fentiekhez kapcsolódó iratok tárolása, archiválása.

 

A Tenyésztési Tanács (TT)

 

 1. Az erdélyi kopó tenyésztését a legalább 5 és legfeljebb 7 tagú Tenyésztési Tanács koordinálja. A Tenyésztési Tanács tagjait az Elnökség nevezi ki. Az Elnökség tagnak kérhet fel olyan Klub tagot,

a)                  akinek felsőfokú szakirányú végzettsége van (állatorvos, agrármérnök, biológus, genetikus) és/vagy

b)                 aki legalább 5 éve foglalkozik erdélyi kopó tenyésztéssel és/vagy

c)                  aki küllembíró vagy vadászkutya teljesítménybíró, valamint

d)                 aki vállalja, hogy a Klub rendezvényeinek legalább 50%-án jelen van.

A tanács tagjai között legalább két szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, és legalább két minimum 5 éve erdélyi kopót tenyésztő személynek kell lennie. Az a Tenyésztési Tanács tag, aki legalább a Klub rendezvényeinek felén nem vesz részt, a tagságát elveszti, helyére új tag nevezhető ki. Ha a tagság 5 fő alá csökken, az Elnökségnek új tagot kell kinevezni.

 

 1. A Tenyésztési Tanács ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Üléseiről jegyzőkönyvet vezet, döntéseiről tájékoztatja az Elnökséget, az Elnökségen keresztül a tagságot.

 

 1. A Tenyésztési Tanács feladat- és hatásköre különösen:
  1.  
  2.  
  3.  

35.1          a tenyésztési szabályzat betartatása,

35.2          a tenyészkutyák tartási körülményeinek szúrópróba szerű ellenőrzése,

35.3          fedezőkanok nyilvántartásának vezetése,

35.4          a tenyészszemlék bírólistájának összeállítása,

35.5          a beadott alombejelentők ellenőrzésének koordinálása,

35.6          az alomellenőrzések megszervezése és megvalósítása,

35.7          a beadott tenyésztési kérelmek - regisztrált erdélyi kopók tenyésztése, szoros rokontenyésztés, idős egyedek tenyésztése, stb. - elbírálása,

35.8          az egy alomra kiadott tenyészengedélyekből született almok ellenőrzésében való részvétel,

35.9          a korlátlan tenyészengedély kiadhatóságának elbírálása,

35.10      származási regisztráció kérelmek elbírálása a tenyészszemle bizottság javaslatának ismeretében,

35.11      a tenyészengedélyek utólagos visszavonásával kapcsolatos döntések és az ezzel kapcsolatos teendők elrendelése, az eredmények jelenléte esetén az ezzel kapcsolatos döntéshozatal,

35.12      az utólagos DNS analízis elrendelése, a kynológiai szövetséggel való, ezzel kapcsolatos kommunikáció; a DNS analízis alapján a származási igazolás visszavonása.

 

 

 1. XI.        Az egyesület gazdálkodása

 

 1. A Klub bevételeiből éves költségvetés alapján gazdálkodik.

 

 1. A Klub gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat tagjai közül megbízott, vagy a Klub által alkalmazott szakképzett, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelő személy, (továbbiakban: gazdasági vezető) vagy erre jogosult szervezet végzi.

 

 1. A gazdasági vezető felel:

3.1              A Klub vagyonának kezeléséért.

3.2              A számlák, könyvviteli és pénzügyi nyilvántartások, a pénzforgalom szabályszerű és szakszerű vezetéséért, intézéséért.

3.3              Az Elnökkel együtt a Klub gazdálkodásának jogszerűségéért.

3.4              A házipénztár kezelése: Ennek egyszemélyi felelőse a pénztáros, aki lehet az Elnökség egy tagja, vagy az Elnökség által megbízott klubtag, aki beszámolási kötelezettséggel tartozik a gazdasági vezetőnek. A pénztáros és gazdasági vezető funkciót egyazon személy is betöltheti.

3.5              Az egyes rendezvények és a klubkiadványok költségvetését az Elnökség által megbízott főszervező, és a gazdasági vezető készíti el.

 

 

 1. XII.     Az egyesület vagyona

 

 1. A Klub vagyonát ingatlanok, ingóságok, követelések, valamint készpénz alkothatják.

 

 1. A Klub vagyona a következő forrásokból képződik:

2.1              A tagdíj összegét a Közgyűlés hagyja jóvá. A tagdíj a tárgyévre szól, és legkésőbb minden év március 31-ig esedékes, illetve a belépéskor fizetendő.

2.2              Adományok: Adományozás keretében nyílik lehetőségük a tagoknak, pártoló tagoknak, valamint egyéb szervezeteknek és magánszemélyeknek, hogy a megállapított tagdíjon felüli befizetésekkel hozzájáruljanak a Klub tevékenységéhez nagyobb anyagi lehetőséget biztosító vagyonalap létrehozásához.

2.3              Szolgáltatások bevételei: Szolgáltatásokat a Klub gazdasági kalkuláció alapján végezhet. Tagjai részére kedvezményt biztosíthat.

2.4              A Klub gazdasági vállalkozásaiból származó nyereség jellegű bevétel. A Klub gazdasági tevékenységet csak másodlagosan, a célja érdekében végez.

2.5              Egyéb bevételek.

 

 1. A Klub vagyona csak az alapszabályban felsorolt célokra használható a Közgyűlés határozata szerint.

 

 1. Klub tagdíjakból és adományokból származó bevételeit nem szabad a tagok között felosztani.

 

 

 1. XIII.  Az egyesület képviselete, jegyzése

 

A Klubot az Elnök jogosult jegyezni akként, hogy a Klub géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezése alá saját nevét önállóan írja. A Klub bankszámlája fölött az Elnök önállóan rendelkezik.

 

 

 1. XIV.  Záró rendelkezések

 

 1. Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadók.

 

 1. Az Alapszabály elválaszthatatlan részét képezi a mellékletben szereplő fegyelmi szabályzat.

 

 1. Fenti alapszabályt a Klub 2000. május 28-án tartott alakuló Közgyűlése elfogadta, majd a 2011. év február hó 18. napján, 2013. év október 26. napján, 2016. év február hó 6. napján, és 2016. év július hó 17. napján tartott Közgyűlése módosította és egységes szerkezetét megállapította.

 

Budapest, 2016. július 17.

 

 

………………………………………………..

MAGYARORSZÁGI ERDÉLYI KOPÓ KLUB

Pelczéder Tibor

Elnök

 

Melléklet

 

FEGYELMI SZABÁLYZAT

 

 

 1. Fegyelmi vétségnek minősül, ha a klubtag

1.1.            vét az alapszabály ellen,

1.2.            sportszerűtlen viselkedésével anyagi vagy erkölcsi kárt okoz a Klubnak,

1.3.            ha tudatosan hamis adatokat közöl a Klubbal vagy visszaél a tenyésztési okmányokkal (abszolút kizáró ok),

1.4.            ha súlyosan megtévesztő hirdetést használ,

 1. Klubtag nem vehet részt kutyaviadalon résztvevőként, nézőként, fogadóként (abszolút kizáró ok).
 2. Tilos az állatkínzás, a feltűnően rossz körülmények között tartás (abszolút kizáró ok)
 3. Fegyelmi eljárás:

4.1              Az elsőfokú fegyelmi szerv az Elnökség, amelynek határozata ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül.

4.2              A fegyelmi eljárás bejelentésre indul. Bejelentést tehet minden klubtag a Klub Elnökéhez, illetve a titkárnak, ha az Elnök érintett. A bejelentéshez mellékelni kell a fellelhető bizonyítékokat.

4.3              A bejelentés kézhez vételétől számított 30 napon belül össze kell hívni az Elnökségi ülést. Az Elnökség szakértők bevonásával az ügyet kivizsgálja, a bejelentőt, a tanúkat és az eljárás alá vontat meghallgatja. A meghallgatásról jegyzőkönyv készül. Az eljárás alá vontat, a tanúkat és a bejelentőt a rendelkezésre álló adatok megküldésével értesíteni kell a meghallgatás előtt 15 nappal, egyben figyelmeztetni kell, hogy távolmaradása az eljárás lefolytatásának nem akadálya.

4.4              Amennyiben a fegyelmi vétség elkövetésének gyanúja alapossá válik, az Elnökséget 30 napon belül össze kell hívni. A dokumentumok alapján, valamint az eljárás alá vont személyes meghallgatása után az Elnökség titkos szavazással és 2/3-os többséggel az alábbi határozatokat hozhatja:

 • megrovás,
 • a Klub által nyújtott kedvezmények megvonása maximum két évre,
 • tisztségviseléstől való eltiltás meghatározott időre vagy véglegesen, vagy
 • kizárás.

4.5              Az Elnökség csak kizáró határozatot hozhat, ha bebizonyosodik, hogy az eljárás alá vont ”abszolút kizáró okként” szankcionált cselekményt követett el.

4.6              Felmentő határozatot hoz az Elnökség, ha az elkövetett cselekményről megállapítja, hogy nem fegyelmi vétség, illetve azt nem a fegyelmi alá vont követte el, továbbá ha nem bizonyítható, hogy az eljárás alá vont fegyelmi vétséget követett el.

4.7              Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a cselekmény elkövetése óta egy év már eltelt (elévülés), ha az eljárás alá vont tagsági viszonya megszűnt. Az eljárás felfüggeszthető, ha eldöntéséhez más hatósági határozat szükséges a jogerős határozat meghozataláig. A felfüggesztéstől az elévülés nyugszik a jogerős határozat megküldéséig. Felfüggeszthető továbbá az eljárás, ha az Elnökségi ülés vagy a Közgyűlés nem hívható össze.

4.8              Fellebbezés esetén a Közgyűlést a fellebbezés kézhezvétele után 30 napon belül össze kell hívni. A dokumentumok alapján, valamint az eljárás alá vont személyes meghallgatása után a Közgyűlés titkos szavazással és 2/3-os többséggel az alábbi határozatokat hozhatja:

 • megrovás,
 • a Klub által nyújtott kedvezmények megvonása maximum két évre,
 • tisztségviseléstől való eltiltás meghatározott időre vagy véglegesen, illetve
 • kizárás.

A Közgyűlés csak kizáró határozatot hozhat, ha bebizonyosodik, hogy az eljárás alá vont „abszolút kizáró okként” szankcionált cselekményt követett el.

4.9              A Klub nem vonható anyagi kártérítési eljárás alá vélt vagy valós anyagi haszon elmaradása okán, amennyiben a kár az alapszabály és a tenyésztési szabályzat be nem tartásának következményeként merült fel.