Nehezített Vércsapa Vizsga

Versenyszabályzat - Nehezített vércsapa vizsga illetve verseny

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

 1. A vizsga célja: A nagyvad vadászatokon előforduló, sebzett vad utánkeresése ki­emelkedően fontos feladat. A vizsga illetve verseny célja annak vizsgálata, hogy a vadászkutya alkalmas-e erre a feladatra.
 2. A vizsgára jelentkezhet minden, az FCI által elismert származási lappal rendelkező, bármilyen vadászkutya fajtájú kutya (FCI V. - VI. - VII. - VIII. fcs), előzetes más vizsga, illetve életkor megkötése nélkül.
 3. Ezen szabályzat alapján versenyek is szervezhetők, a va­dászkutya versenyszabályzat általános előírásai szerint.
 4. Egy bírói csoport 6 kutyát bírálhat egy nap. Rendkívüli esetben elbírálhatnak maximum 8 kutyát.
 5. Az egyes bírói csoportokhoz, illetve a csoportokon belül a csapákhoz a sorrendet sorsolással kell megállapítani.

 

II. A FELADATOK ISMERTETÉSE:

 1. A vizsgán mesterséges vércsapán dolgoznak a kutyák. Csak a tiszta vezetékmunkát kell elbírálni, a viselkedést a vadnál nem.
 2. A munkához legalább 6 méter hosszú vezetéket kell hasz­nálni.
 3. A csapa hossza a területtől függően 800-1000 méter. Alakja nincs meghatározva, a vezetőbíró dönti el a helyszínen, a terepadott­ságok függvényében, de ügyelni kell arra, hogy minden kutyának azonos formájú legyen. Az egyes csapák távolsága egymástól leg­alább 100 méter legyen.
 4. A csapafektetést a Zöld Könyv Általános rendelkezések feje­zet, XII/6. pontja előírásai szerint kell elvégezni, az alább következő szigorításokkal.
 5. Valamennyi csapát a vizsgát megelőző nap kell fektetni, hogy az éjszaka folyamán a természetes vadmozgás azt keresztez­hesse, nehezíthesse. (Ezeket a kutya jelezheti, de nem zavarhatják meg munkájában.)
 6. A csapa elejét úgy kell megjelölni, hogy a csapaszám mel­lett szerepeljen a csapafektetés ideje is.
 7. A csapa kidolgozását minimum18 órával a fektetés után lehet meg­kezdeni.
 8. A bírók ügyeljenek arra, hogy semmilyen zavaró körülmény ne legyen. A kísérők 30 méternél közelebb nem mehetnek, a csapát oldalról 10-20 méter távolságot tartva követhetik, hogy ne taposhas­sák össze a nyomot.
 9. A munka megkezdése előtt a bíró mutassa meg a rálövés he­lyét a vezetőnek. A vezető bontsa le a vezetéket, fektesse le kutyáját, majd vizsgálja át a rálövés helyét, állapítsa meg a csapa irányát. Ez­után megkezdheti annak kidolgozását. A teljes csapát önállóan kell kutyájával kidolgoznia, a munka közben talált jeleket mutassa meg a bíróknak. A kutya végig teljes vezetékhosszon kövesse a nyomot.
 10. Ha a kutya a csapát elveszti, arról röviden letér, de önállóan korrigálja munkáját és visszatér a csapára, nem hiba. Ha a kutya irányt téveszt, a bírók akkor is kövessék, hogy a vezető ne következ­tethessen a bírók megállásából a csapatévesztésre. Ha a kutya annyi­ra eltávolodik a csapától, hogy a szomszédos csapát veszélyezteti (kb. 60- 70 méter), a bírók visszahívják, és vissza kell térnie az erede­ti csapára.
 11. Csak akkor adható új csapa a kutyának, ha valamilyen rend­kívüli zavaró körülmény – amely vadászat közben nem természetes – megzavarja a kutya munkáját (Átváltó, felugró vad nem zavaró kö­rülmény!) Ezt a tényt az okkal együtt fel kell vezetni a bírálati lapra. Hibás munkáért új csapát nem lehet adni.
 12. Ha egy kutya új csapát kapott, akkor csak azt kell értékelni, az előző csapán nyújtott teljesítményt figyelmen kívül kell hagyni.

 

III. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE:

 1. A kutyának a feladatot maximum 1 óra alatt kell teljesítenie. Amelyik 1 óra alatt nem találja meg a vadat, nem minősíthető. A munka megkezdésének és befejezésének pontos idejét a bírók tüntes­sék fel a bírálati lapon.
 2. Az értékelés szempontjai:

A. Vezetékmunka: a visszahívások száma az alapja az osztályzatnak és a díjba sorolásnak:

visszahívás nélkül 4-es

1 visszahívással 3-as

2 visszahívással 2-es

3 visszahívással 1-es osztályzat

4 visszahívással: 0.

B. Csapatartás: értékelendő a kutya ragaszkodása a csapához és annak pontos követése. Oldalszél esetén kissé a nyom mellett is haladhat. Fontos, hogy a kutya akarja megtalálni a vadat.

C. Csapabiztonság: nyugodt munkával, mély orral, különböző természeti viszonyok között is biztosan tartja a csapát, nem zavarja a friss vadnyom, esetleges idegen zaj.

D. Együttműködés a vezetővel: a vezető kutyáját halkan bíztathatja, nyugtathatja, beszélgethet vele, szükség esetén pihentetheti, elfektetheti.

Hibának számít:

 • a nem teljes vezetékhosszon végzett munka
 • ha a kutya nem érdeklődik a csapa után
 • túl gyakori bíztatás
 • a túl gyors, összpontosítás nélküli keresés
 • idegen csapák gyakori felvétele
 • vezető hátratekintése, a jelzőcédulák miatt
 • ha a vezető a vezetékkel irányít (gyeplőz).

 

Értékelés:

Díj eléréséhez szükséges minimális osztályzatok:

Feladat:

Értékszám

I. díj

II. díj

III. díj

Vezetékmunka

6

4

3

2

Csapatartás

4

T

T

T

Csapabiztonság

4

T

T

T

Együttműködés a vezetővel

2

T

T

T

Elérhető pontszám összesen: 64

 

 

Minősítés:

 

 

 

Díjba sorolás:

 1. díjas a kutya, ha a vezetékmunka 4-es
 2. díjas, ha a vezetékmunka 3-as
 3. díjas, ha a vezetékmunka 2-es.

Nem kap minősítést az a kutya, amelyik vezetékmunkája 1-es, illetve, ha 0-s osztályzata van.

A kutyák besorolása a díjon belül az elért pontszám alapján történik. Egyező pontszám esetén a szuka, illetve, ha a nem is egyezik, a fiata­labb kutya kerül előrébb.