Speciális hajtókopó verseny szabályzat

I. Általános rendelkezések

  1. A verseny célja, hogy munkavizsgával vagy VAV-val ren­ delkező vadászebek zártkerti vaddisznóhajtásban, mesterséges hideg nyomon és mesterséges vércsapán vadászképességeikben, gyakor­ lottságukban összemérettessenek.
  2. A vizsgán részt vehet minden 15 hónapot betöltött bármely fajtájú hajtókopó (és lajka) mely munkavizsgával vagy VAV-val rendelkezik.

II. A feladatok ismertetése

A verseny fázisai:

  1. Vaddisznó hajtó fázis
  2. Fegyelmi fázis – (standhajtás, behívhatóság)
  3. Vezetékmunka hideg nyomon
  4. Vezeték munka mesterséges vércsapán

1. Vaddisznó hajtó fázis:

A feladatot lehetőség szerint kb. 1 ha területű vaddisznós kertben, esetleg szabad téren kell végrehajtani. A szabadtéri hajtás lebonyolí­ tása esetén szervezés illetőleg bírálatok más elbírálás alá esnek. A zárttéri vaddisznó hajtó fázis során a kertben egyszerre csak 1 kutya tartózkodhat. A többi versenyző a kert határától hallótávolságra tar­ tózkodik. A kutyavezető kopóját a kertben a bírók tartózkodási he­ lyéig pórázon vezeti, majd bírói utasításra kopója nyakörvét leoldja, és a kutyát keresni küldi. A kutyának a kertben tartózkodó vadat 5 perc alatt fel kell lelnie, további 10 percig kell a vadat hajtania ill. ál­ lítania. A munka során két riasztó lövést kell sörétes puskából leadni.

Amennyiben a kutya a vadat nem leli fel, és gazdájához visszatér úgy további két alkalommal újra indítható, de 3-as osztályzatnál jobbat nem kaphat. A kopónak a fellelt vadat hajtóhangon, kitartóan hajtania , az állítás során ugatnia kell. A munka során a hajtó stílust, kitar­ tást, önállóságot, rámenősséget külön értékeljük. A nagyobb testű kopók esetében a biztonságos kontaktus távolság meglétére is figye­ lemmel kell lenni. Ha a kutya a lövésekre abbahagyja a munkát, 0 osztályzatnál jobbat nem kaphat.

Min. 1 osztályzat levonásával jár, ha a kutya a disznóba folyamato­ san belefog, önuralmát elveszítve agresszíven támadja a vadat.

4-es osztályzatot az a kutya kaphat: amelyik folyamatosan, kitartóan hajtja, állítja a vadat. Ha a kertben sűrűség található onnan a vadat ki kell szorítania. A csoportokba ? 3-6 disznó ? összeálló vadat meg kell mozdítania.

1-es osztályzatot kap: az a kutya, amelyik nem csahol folyamatosan, a vadról lefordul, többször biztatni kell és a gazdájához visszatér.

2. Standhajtás:

A kutyavezetők egymástól 50 m távolságra megállnak az erdő szélétől számított 50 m távolságra. A kutyák a ve­zető bal lába mellett elengedett pórázon foglalnak helyet. 3-4 segítő hajtó vonalba fejlődve, a kopóvezetők előtt végig haladnak, közben a hajtásokon szokásos módon hangot adnak. (hopp?hopp). Eközben sörétes lőfegyverből 5 riasztó lövést tesznek. A feladat teljesítése so­ rán a kutyavezető egyszer adja ki a helyben maradási parancsot.

A feladat értékelése során: 4-es osztályzatot kap az a kutya, mely csöndben helyben marad, az ijedtség jeleit nem mutatja, ismételt pa­ rancsadásra nincs szükség.

2-es osztályzatot kap az a kutya amelyik: az ijedtség jeleit mutatja, a lövésekre ugat, helyét 2 m körzetben elhagyja, de egyszeri hívásra behívható.

0 osztályzatot kap az a kutya, amelyik a 3. hívásnak sem tesz eleget. A kopó behívásához síp vagy egyéb behívó eszköz (kürt) is alkal­ mazható.

3. Behívhatóság:

A kopóvezető kutyáját lábas erdőben vagy vele határos mezőn pórá­ zon vezeti. A bírók utasítására kopóját nyakörvéről lecsatolva keresni küldi. Majd bírói utasításra a kutyát behívja. A kutyának a behívásra reagálva örömmel kell visszatérnie. A feladat teljesítése során továb­bi két alkalommal a vezető keresési és behívási parancsot ad kutyájá­nak, a második kiküldés után sörétes fegyverből egy lövést kell lead­ ni. A kopó behívásához síp vagy egyéb behívó eszköz (kürt) is al­ kalmazható.

Maximális osztályzatot kap az a kapó: amelyik az első parancsra örömmel jön vezetőjéhez. Versenyből ki kell zárni azt a kopót, ame­ lyik többszöri hívás ellenére sem tér vissza vezetőjéhez, illetve a fel­ adat megkezdéséről számított 10 percen belül nem tér vissza.

4. Vezeték munka hideg nyomon

A feladat célja, hogy a kopók csapatartó képességüket valamint orr­ jóságukat és gyakorlottságukat mesterségesen készített hideg nyo­ mon bizonyítsák, illetve összeméretessenek.

A feladat helyszínéül gyér aljnövényzetű lábas erdő vagy vele hatá­ ros mező szolgál. A csapa készítése során tekeintettel kell lenni az ál­ talános szélirányra. A versenyzők szembe széllel lehetőleg nem dol­ gozhatnak.

A csapa csapafektető cipővel vagy kerékkel készül, vaddisznó csül­ kökkel. A csapa hossza 500 m négy töréssel, melyekből minimum egy derékszögű, egymástól mért minimális távolságuk 70 m . A csapa végén kizsigerelt és bevarrt vaddisznónak, v. kitömött vaddisznó bőrnek kell lennie. A csapa állásideje 3-5 óra.

A vezető a feladat teljesítése során 5- 6 m hosszú vezetékre veszi ko­póját. A kopónak a csapán végig kell mennie, a töréseket ki kell dol­goznia. Nem hiba, ha a kutya a nyomról röviden letér, de korrigálja magát.

Hiba: ha a kutya a csapát elveszti, tartósan más irányba megy (kb. 30 m ), bizonytalanul keres, vagy a nyomra vissza kell tenni bírói uta­ sításra, vagy a vezető gyeplőzve próbálja irányítani kutyáját vagy a kitett csapajeleket nézi, ha a kutya magas orral dolgozik, ha folyama­ tosan biztatni kell, ha nem mutat kellő érdeklődést, gyenge csapatartó képesség, a csapa végén elhelyezett vaddal szembeni érdeklődés hiá­ nya.

A kutya összesen 2 alkalommal indítható újra. Minden egyes újraind ítás 1 osztályzat levonással jár.

4-es osztályzatot kap az a kopó: mely a csapát újraindítás nélkül, ma­ gabiztosan, kitartóan és érdeklődéssel kidolgozza.

5. Vezetékmunka mesterséges vércsapán

A csapa hossza 700 m , 4 tompaszögű töréssel (legalább egy törés le­ gyen derékszögű). A csapa kora min.: 16 óra. Fektetni a szabályzat Általános rendelkezések 12. pontja szerint kell.

A feladat végrehajtása során a kopóvezető kopóját 10 m távolságra a csupa kezdetétől elfekteti. Megkeresi a csupa kezdetét és megállapítja , irányát. Ezt követően kiengedett vezetékkel felveteti a csapát a ku­ tyával. A vezető halk szavakkal biztathatja kutyáját, ha szükségesnek érzi, kutyát megállíthatja, illetve lefektetheti. A kopónak a munka végeztéig érdeklődést és pontos csapatartást kell mutatnia. A vezető kutyáját nem gyeplőzheti, a jelöléseket visszatekintgetve nem figyelheti. Ez esetben a másodszori figyelmeztetést követően a versenyző kizárandó.

A csapa kidolgozása során nem hiba, ha a kutya röviden letér a csa­ páról, de hamarosan helyesbíti magát. A csapa elvétése esetén két al­ kalommal lehet ismételten csapára tenni, amennyiben a kutya a te­ repadottságok figyelembevételével a csapától kb. 30 méterre eltávo­lodik és magától nem tér vissza (Ismételt csapára tételnek minősül, ha a bíró hívja vissza a versenyzőt, és irányítja a csapára.)

Bírálati szempontok:

A.  Munkastílus: A kopó a nyomon higgadtan, koncentrálva dolgozik. A külső tényezők nem zökkentik ki a munkából. Ennek bí­rálata során figyelemmel kell lenni az adott fajta vérmérsékletére. A kopó mélyen tartott orral keres.

B.  Csapázó kedv, akarat: Bírálni kell, hogy a kutya szívesen, szenvedélyesen keresi-e a nyomot, a nehezebb szakaszokon is kitar­ tóan folytatja-e a munkát.

C.  Nyombiztosság: Figyelni kell, hogy a kutya kellő követke­ zetességgel, magabiztosan követi-e a csapát, tévesztés esetén milyen hamar korrigálja magát vagy a vezetőnek kell visszatenni a helyes nyomra. Az esetleges idegen nyomokat hagyja figyelmen kívül vagy csak egész röviden mutassa meg, de magától térjen vissza a követen­ dő csapára.

D.  Együttműködés a vezetővel: Fontos, hogy a kutya önállóan, magabiztosan kövesse a nyomot, de emellett tartsa a kapcsolatot a vezetővel, vegye figyelembe a vezető utasításait (pl. a tempóra vo­ natkozóan), szükség esetén a vezető vissza tudja hívni, le tudja fek­ tetni kutyáját.

III. Értékelés:

A mellékelt bírálati lap szerint.

Díjba sorolás:

I. díj 141-160 pont
II.  díj 121-140 pont,
III. díj 81-120 pont, és a táblázatban szereplő minimális osztályzatok elérése.

Feladat:

Érték-szám

I.díj

II.díj

III.díj

Vaddisznóhajtás  

Eléréséhez szükséges min. osztályzat

hangadás

5

4

3

T

keresési stílus

2

3

2

T

kitartás

3

3

2

T

munkakedv, szenvedély

3

4

3

T

rámenősség

2

3

2

Fegyelmi fázis

Standhajtás

3

2

T

T

Behívás

2

2

T

T

Hideg nyom követése 7

T

Mesterséges vércsapa

munkastílus

3

3

2

T

csapázókedv, akarat

3

3

2

T

nyombiztosság

5

4

3

T

Együttműködés a vezetővel

2

2

T

T

Elért pontszám összesen: 160  
Minősítés: